• İzmir Atatürk Organize Sanayi
  • info@dorukyazilim.com.tr
  • Çalışma Saatleri: 9:00 - 18:00
Thumb
  • 31.10.2023

Doruk Yüklenilen KDV Listeleri Hazırlık

Yüklenilen Kdv nedir? Kdv'nin açılımı "Katma Değer Vergisi" şeklindedir.Kdv'ye açıklamadan önce vergi nedir önce bir ona bakalım. Vergi; Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak tanımlanmaktadır. Vergiyi anladıysak şimdide bir vergi çeşidi olan Kdv'nin ne olduğuna bir bakalım.Yüklenilen Kdv; İade hakı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, geneli mal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilşkin vergilere denir.Diğer adı "İşlemin bünyesine giren Kdv" dir.İadesi gereken Kdv’nin hesabında, esas itibariyle, fiilen iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen Kdv tutarları dikkate alınır.Yüklenilen Kdv’nin iadesinin öngörüldüğü (yüklenilen vergi farkının iadesi durumu dışında ihraç kayıtlı teslimlerde ve istisna uygulaması olarak verginin önce ödenip sonra iadesinin öngörüldüğü uygulamalar hariç) istisna uygulamalarından kaynaklanan iade taleplerinde, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yüklenilen Kdv hesabı yapılır.Yüklenilen Kdv'nin kapsamıYüklenilen Kdv; kısmi istisna uygulamasında indirim hesaplarından çıkarılacak Kdv tutarını, tam istisna uygulamasında ise iade talep tutarını belirlemek bakımından önem taşır.Yüklenilen Kdv; teslim işlemlerinde malın üretimi, iktisabı, muhafazası ve teslimi, hizmet işlemlerinde ise ifa edilen hizmetin meydana getirilmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan harcamalar nedeniyle yüklenilen Kdv’den oluşur.Bu vergilerin, iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkmış olması şart değildir. İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemden önce yukarıda belirtilen alımlar-giderler nedeniyle ödenen/borçlanılan vergiler de bu tutara dahildir.Kdv iadesi uygulamasında temel prensip, bir dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren vergilerden indirimle giderilemeyen kısmın iadesi olup, Kanun hükümlerine göre vergiye tabi işlemlerle iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren Kdv, gerçek miktarları itibariyle ayrı ayrı hesaplanır. Yüklenilen bu vergilerden indirim konusu yapılamayan Kdv, iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren miktarla sınırlı olmak üzere iade konusu edilebilir, kalan kısım ise sonraki dönemlere devredilir. Böyle bir hesaplama veya ayrım yapılmadan, iade hakkı doğuran işlemin bedeli ile genel vergi oranının çarpımı suretiyle bulunacak Kdv tutarının iadesi mümkün değildir.İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen vergiler, öncelikle indirim konusu yapılacaktır. İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde ise, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek vergi olarak dikkate alınabilir.Ancak, bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilecek vergi (azami iade edilebilir vergi) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilebilecek durumlar haricinde, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %20'i (genel Kdv oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz.Yüklenilen Kdv nasıl hesaplanır?Yüklenilen Kdv, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile Amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin Kdv’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen normal alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır.Yüklenilen Kdv'nin hesabına dahil edilebilecek unsurlarİşlemin bünyesine giren Kdv tutarı;1. İade hakkı doğuran işlemlerin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler,2. İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin kira, telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklaam, temizlik malzemeleri, kira vb. geneli mal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım,3. Amortismana tabi iktisadi kıymet’in alımı nedeniyle yüklenilen Kdv’den oluşur.İade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen Kdv dikkate alınır, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen Kdv’den pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar Amortismana tabi iktisadi kıymet’ler dolayısıyla yüklenilen Kdv’den iade hesabına pay verilebilir. İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen Kdv, iade hesabına dahil edilmez.Mükellefler, iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak yüklendikleri Kdv’yi doğru olarak hesaplamak zorundadırlar. 213 sayılı Kanunun 275 inci maddesine göre kayıtlarını maliyet muhasebesi esasına göre tutan mükellefler, yüklendikleri Kdv’yi aynı ilkeler ışığında hesaplamalıdır. Bu çerçevede, genel imal ve genel idare giderlerinden mamule verilen payın hesabında hangi usul kullanılıyor ise bu giderler dolayısıyla yüklenilen Kdv’nin hesabında da aynı usul kullanılır.Amortismana tabi iktisadi kıymet’i kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerde kullanan ve iade talebinde bulunan mükellefler, iade hakkı doğuran işlem için yüklendikleri Kdv içindeki Amortismana tabi iktisadi kıymet’lere ilişkin iade edilecek kısmı, Kanun Tebliğin (III/A/1.3.) bölümüne göre hesaplayarak iade hesabına dahil edebilir."Yüklenilen Kdv" bulunurken, mükellefin yüklenilen toplam vergileri içinde, o dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısım hesaplanır. Bu hesaplama sonucu bulunacak vergi, beyannamenin ilgili satırlarında beyan edilir.Tarih zaman aşımı öncesi dönemlere ilişkin alım ve giderler nedeniyle yüklenilen Kdv, iade konusu yapılacak tutarın hesabında dikkate alınmaz.Ayrıca, indirim konusu yapılan dönem ve sonraki dönemlerde ödenmesi gereken Kdv beyan edilmiş olması ya da devreden Kdv olmaması hallerinde, ödenmesi gereken Kdv beyan edilen ya da devreden Kdv olmayan dönem ve öncesinde, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen Kdv tutarları indirim yoluyla telafi edildiğinden iade hesabına dahil edilmez. Ara dönemlerde yüklenilen Kdv, devreden Kdv karşılaştırması yapılarak, devreden Kdv beyanı bulunmakla birlikte, söz konusu dönemlerde yüklenilen Kdv tutarından düşük olması halinde küçük olan tutar iade hesabına dahil edilebilir.İmalatçıların Kdv iade hesaplamalarında, kapasite raporlarındaki üretim kapasiteleri ve hammadde girdileri esas alınır. İmalat kapasitesinin teyit ve tespiti, vergi dairesi müdür yardımcısı refakatinde mükellefin kayıtlı olduğu meslek odası aracılığıyla yerine getirilir.